Preskocit navigáciu

Organizačná štruktúra


Struktura TOPU2015

  

Úsek Centrálnej priestorovej databázy

 • zber a aktualizácia priestorových informácií o území SR pre Vojenský informačný systém o území a pre tvorbu Vojenského štátneho mapového diela
 • tvorba stereomodelov, digitálnych modelov terénu, ortofotomozaík, vektorizácia polohopisných prvkov leteckých meračských snímok a priraďovanie kvalitatívnych prvkov k vektorovým údajom
 • zber polohopisných prvkov v teréne a priraďovanie kvalitatívnych vlastností k vektorovým dátam

Úsek Diaľkového prieskumu Zeme

 • vyhľadávanie, zber a spracovanie geografických informácií o území z aktívnych a pasívnych systémov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)
 • poskytovanie geografických informácií DPZ pre potreby OS SR, pre špeciálne sily OS SR a pre Vojenský informačný systém o území
 • spracovanie rastrových modelov územia
 • účasť na projekte MGCP - Medzinárodný projekt produkcie vektorových dát vysokého rozlíšenia

Úsek Správy a distribúcie informácií

 • archivácia informácií o území v analógovej forme
 • evidencia informácií o území
 • aktualizácia, verifikácia a zálohovanie informácií o území
 • distribúcia informácií o území

Úsek Tvorby produktov

 • redakčné práce a tvorba vojenského štátneho mapového diela v mierkach -
  1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000
 • redakčné spracovanie a tvorba špeciálnych máp v štandardoch NATO, JOG 1 : 250 000 (Joint Operation Graphic) série 1501 a 1501 AIR, máp TFC(L) 2nd Series 1 : 250 000 (Transit Flying Chart (Low Level) Second Series), leteckých orientačných máp    1 : 500 000
 • spracovanie vektorovej geografickej databázy z územia SR
 • spracovanie vojensko – geografických informácií z krízových oblastí sveta pre využitie v mierových silách OSN
 • spracovanie redakčných príprav a editorská činnosť pre špeciálne mapy
 • tvorba modelov a analýz
 • tvorba atlasov
 • tvorba www stránok a ich aktualizácia
 • Desktop Publishing (DTP) - spracovanie produktov TOPÚ

Úsek Geodézie

 • topograficko-geodetické zabezpečenie vojsk Ozbrojených síl SR
 • geodetická podpora vzdušných síl, raketového vojska, PVO,...
 • geodetická podpora pri riešení krízových situácií
 • budovanie, obnova a údržba geodetických základov na území SR v spolupráci s ÚGKK a GKÚ
 • tvorba, správa a aktualizácia databáz geodeticko-geofyzikálnych údajov
 • prevádzka permanentnej referenčnej stanice GPS, správa, spracovanie a distribúcia dát z nej získaných
 • prevádzka automatickej meteorologickej stanice, spojenie s SHMÚ
 • spolupráca s GFÚ/SAV
 • zber, spracovanie, aktualizácia a archivácia geodetických informácií technológiou GPS a pomocou integrovaných meračských systémov
 • geodetické výpočty, spracovanie výsledkov geodetických meraní
 • príprava a spracovanie matematických prvkov pre produkty (MGÚ, konvergencie, deklinácie)
 • transformácie súradníc medzi geodetickými súradnicovými systémami
 • tvorba katalógu Slnka a Polárky
 • geodetická podpora LMS - zameranie vlícovacích bodov
 • geodetická podpora MV SR

Skočiť na menu
Share